Survey Sampling International, LLC

Terma dan Syarat Ganjaran Panel

Berkuatkuasa: 18 Februari 2014
Kemaskini: 18 Februari 2014

1. Bagaimanakah saya boleh mendapat ganjaran?

Ahli panel boleh mendapat ganjaran melalui pelbagai aktiviti yang telah diluluskan oleh Survey Sampling International, LLC (" SSI" ), tanpa sebarang had, termasuklah mendaftar sebagai panel kaji selidik SSI, melengkapkan dan mengemukakan kajian, menyertai program Rekomen Rakan Baru SSI, melalui pertandingan atau promosi yang ditawarkan oleh SSI, dan / atau melengkapkan pelbagai profil dalaman atau tinjauan maklumat demografi atau soal selidik (" Aktiviti Diluluskan" ). Jika mata yang ditawarkan adalah untuk Aktiviti Diluluskan, ahli panel akan diberi notis bahawa ada mata yang ditawarkan untuk Aktiviti Diluluskan tersebut dan berapakah jumlah mata yang ditawarkan. Mata boleh ditebus untuk pelbagai ganjaran tanpa sebarang had termasuklah, kod hadiah, kad atau baucar hadiah , tunai melalui laman web e-dagang pihak ketiga tertentu yang dipilih oleh SSI, dan sumbangan kepada badan amal yang telah diluluskan oleh SSI. Nilai mata untuk Aktiviti Diluluskan berbeza-beza, sila baca notis dan arahan yang berkenaan dengan jelas. Mata akan disimpan di akaun yang dikendalikan oleh SSI untuk setiap ahli panel. Akaun ini bukan akaun bank atau akaun kewangan yang sebenar dan tidak mengakru atau mengumpul apa-apa jenis faedah.

Selain daripada Ganjaran, SSI membuka peluang kepada ahli panel menyertai cabutan hadiah yang diadakan setiap 3 bulan. Sila semak Terma & Syarat untuk keterangan lebih lanjut. Mungkin bukan semua ahli panel boleh mendapat insentif cabutan hadiah ini.

Mata yang sah akan dikreditkan ke akaun ahli panel yang berkenaan. Mata akan didebitkan daripada akaun ahli panel apabila ahli panel menggunakan mata untuk menerima Ganjaran. SSI sentiasa berusaha untuk memastikan bahawa mata dikreditkan dan didebitkan sewajarnya, namun ahli panel harus menyemak akaun mereka untuk memastikan akaun mereka mengenal pasti mata yang diperolehi dan menunjukkan semua transaksi penebusan dengan betul. Jika anda merasakan bahawa akaun anda tidak dikreditkan atau didebitkan dengan betul atau menunjukkan transaksi penebusan yang tidak betul, sila hantar e-mel kepada helpdesk.my_ma@yourvoice.ssisurveys.com. Apa-apa e-mel yang dihantar kepada SSI hendaklah disertakan nama ahli panel, alamat e-mel dan maklumat khusus mengenai perkara itu. SSI akan berusaha dengan sewajarnya untuk menyiasat perkara itu dan memberi maklum balas kepada ahli panel dengan segera. Keputusan SSI adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.

SSI TIDAK MENYOKONG, MENAJA, ATAU MENERIMA LIABILITI ATAU TANGGUNGJAWAB UNTUK MANA-MANA ​​PEMBEKAL, PENGILANG ATAU PENYEDIA GANJARAN ATAU MANA-MANA ​​PRODUK MEREKA, PERKHIDMATAN, BARANG ATAU KAD HADIAH ATAU UNTUK MANA-MANA ​​AMALAN, DASAR, ATAU SYARAT-SYARAT MEREKA.

SSI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEHILANGAN, KECUAIAN, KECURIAN, ATAU PENYALAHGUNAAN GANJARAN DAN SSI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS MATA YANG DISALAHGUNAKAN OLEH MANA-MANA ​​INDIVIDU YANG ANDA BENARKAN UNTUK MENGGUNA ATAU MENGAKSES AKAUN ANDA. JIKA ANDA MEMPUNYAI SOALAN ATAU ISU BERKAITAN PENYALAHGUNAAN AKAUN ANDA, SILA HUBUNGI SSI DAN SSI MELAKUKAN PENYIASATAN DENGAN SEGERA.

2. Bagaimana saya boleh menebus mata?

Ganjaran yang ditawarkan melalui program Ganjaran SSI mempunyai nilai ambang penebusan mata yang berbeza dan jika anda tidak mempunyai mata yang mencukupi untuk Ganjaran tertentu, anda tidak akan dapat menebus Ganjaran sehingga anda telah mengumpul mata yang mencukupi. Maklumat mengenai nilai ambang penebusan mata untuk Ganjaran boleh didapati di papan pemuka akaun anda. Apabila anda telah selesai transaksi penebusan, urus niaga itu tidak boleh ditarik balik, dibatalkan atau ditamatkan. Pembekal-pembekal Ganjaran yang boleh didapati melalui program ganjaran SSI mungkin mempunyai terma dan syarat-syarat mereka sendiri , sila semak terma dan syarat dengan teliti. SSI tidak akan menggantikan sebarang Ganjaran yang hilang, dicuri, diletak salah tempat, atau rosak. PROGRAM GANJARAN SSI DAN SEMUA GANJARAN DIBERIKAN DALAM KEADAAN 'SEDIA ADA' DAN SSI TIDAK DAN DENGAN INI MENAFIKAN SEBARANG SERTA SEMUA JENIS WAKIL DAN WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUKLAH, TANPA HAD, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, HAK MILIK, DAN PENYALAHGUNAAN HAK, DAN SEBARANG JAMINAN TERSIRAT YANG TIMBUL DARIPADA A PELAKSANAAN, URUSAN, ATAU PENGGUNAAN PERDAGANGAN. SETAKAT INI SSI TIDAK, SEBAGAI PERKARA DIBENARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG, MENAFIKAN SEBARANG WARANTI, SKOP DAN TEMPOH JAMINAN TERSEBUT AKAN TERHAD KEPADA MINIMUM YANG DIBENARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG TERSEBUT.

Jika ada ahli panel yang memilih untuk menderma mata kepada salah satu badan amal yang diluluskan oleh SSI, SSI akan menderma mata tersebut kepada badan amal yang dipilih. Sumbangan itu tidak dibuat oleh atau bagi pihak SSI dan SSI tidak dan tidak akan dikaitkan dengan apa-apa derma. Sila ambil perhatian bahawa pilihan derma itu tidak terdapat pada setiap panel dimiliki dan / atau dikendalikan oleh atau bagi pihak SSI, sila semak pilihan penebusan yang ada untuk panel anda.

3. Adakah mata mempunyai tarikh luput?

Mata tidak akan luput, walau bagaimanapun, jika akaun anda ditamatkan atau dibatalkan, sama ada oleh anda atau SSI, mata yang belum digunakan mungkin akan dibatalkan dan dilupuskan.

4. Adakah saya perlu membayar cukai untuk Ganjaran yang saya terima?

SSI tidak menyediakan sebarang nasihat undang-undang atau cukai kepada ahli panel. Ahli panel adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk cukai dan kewajipan undang-undang mereka sendiri . SSI boleh memberikan anda dan / atau agensi kerajaan yang berkenaan atau pihak berkuasa pencukaian maklumat yang berkaitan dengan sejarah penebusan Ganjaran anda dan, jika berkenaan, SSI boleh menangguhkan cukai atas permintaan dari agensi kerajaan yang berkenaan atau pihak berkuasa pencukaian. Anda harus tahu bahawa SSI mungkin diperlukan untuk menyediakan atau membekalkan maklumat tertentu kepada agensi-agensi atau jabatan kerajaan yang berkenaan dalam hal apa-apa bayaran atau insentif yang anda dapat berhubung dengan penggunaan perkhidmatan SSI ini. Anda bersetuju untuk memberikan SSI semua maklumat yang diperlukan untuk membantu SSI mematuhi kewajipannya melaporkan atau menyekat maklumat.

5. Adakah mata atau Ganjaran boleh dipindahkan?

Ahli panel tidak boleh memindahkan, menyerahkan, atau mencagar mata atau Ganjaran kepada mana-mana orang atau pihak lain. Ahli panel tidak mempunyai hak harta atau kepentingan undang-undang lain dalam mana-mana mata yang diberikan berkaitan dengan program ganjaran SSI ini. Mata tidak mempunyai nilai tunai.

6. Apakah akan berlaku jika akaun saya digantung atau ditamatkan atau saya membatalkan keahlian saya?


Akaun seorang ahli panel itu boleh digantung atau ditamatkan kerana tidak aktif, atau bagi aktiviti yang disyaki melanggar terma dan syarat SSI. Jika akaun anda digantung atau ditamatkan, anda akan menerima notis atau mesej pop-up yang akan mengarahkan anda untuk menghubungi kaunter bantuan SSI yang bersesuaian apabila anda cuba untuk log masuk ke akaun anda atau cuba untuk membuat kaji selidik. Sila ambil perhatian bahawa sekiranya disyaki berlakunya aktiviti penipuan atau pelanggaran Terma dan Syarat SSI, baki akaun anda akan dibatalkan. Jika SSI menentukan, mengikut budi bicara mutlaknya, bahawa akaun anda telah digantung atau ditamatkan kerana kesilapan, SSI boleh memulihkan akaun anda ke status aktif. Keputusan SSI adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.

Jika anda berhasrat untuk membatalkan keahlian, anda hendaklah menebus kesemua mata yang ada sebelum menutup akaun. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau isu berkenaan penebusan mata sila hubungi helpdesk.my_ma@yourvoice.ssisurveys.com SSI.

SSI akan mengekalkan maklumat mengenai mata dan sejarah transaksi penebusan untuk setiap ahli panel selama 6 bulan selepas penamatan atau pembatalan akaun ahli panel ini.


7. Adakah program ganjaran SSI akan berubah di masa hadapan?


SSI berhak untuk mengubah peraturan program, Ganjaran, terma, syarat, dan had dan/atau membatalkan keseluruhan program kerana sebarang sebab, pada bila-bila masa.

8. Adakah saya perlu mendedahkan sebarang maklumat peribadi apabila menyertai program ganjaran tersebut?

Sehubungan dengan program ganjaran, anda mungkin perlu mendedahkan atau memberikan maklumat peribadi kepada SSI dan / atau subkontraktor SSI, ejen, dan / atau wakil-wakil yang menyediakan perkhidmatan kepada SSI berkaitan dengan program ganjaran. Semua maklumat peribadi yang diberikan berkaitan dengan program Ganjaran akan digunakan mengikut polisi privasi SSI dan akan digunakan untuk tujuan yang mana ia telah didedahkan.

9. Bilakah mata akan dikreditkan kepada akaun saya? Berapa lamakah masa yang akan diambil untuk menerima e-Baucar?

Dalam hal mengkreditkan mata kepada akaun, SSI akan cuba untuk mengkreditkan akaun anda dengan segera, namun masa untuk mengkreditkan mata kepada akaun anda bergantung kepada aktiviti yang anda telah sertai (contohnya untuk pemberian mata setelah melengkapkan kaji selidik , mata akan dikreditkan apabila projek kajian itu tamat). Di samping itu, mungkin ada kelewatan berdasarkan kajian dan analisis pelanggan berkaitan perkhidmatan yang dijalankan atau diberikan oleh SSI.

Berkenaan dengan e-baucar, biasanya individu akan menerima e-baucar dalam masa empat puluh lapan (48) jam selepas penebusan. Namun, dalam sesetengah kes, proses ini mungkin lebih lama. Sila benarkan sehingga sepuluh (10) hari perniagaan untuk penghantaran e-baucar.

Dalam hal baucar fizikal, umumnya individu akan menerima baucar fizikal dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja berikutan penebusan.

Jika anda tidak menerima mata atau insentif yang anda rasa anda layak, sila hubungi helpdesk.my_ma@yourvoice.ssisurveys.com.

10. Adakah ada terma dan syarat lain yang diaplikasikan pada program ganjaran SSI?

SSI mungkin mengambil pembekal perkhidmatan untuk mengurus dan menjadi hos kedai dalam talian atau tempat pemasaran bagi memberi ahli-ahli panel peluang untuk menebus mata untuk produk atau perkhidmatan yang disediakan di atau melalui kedai dalam talian atau tempat pemasaran tersebut. Pembekal perkhidmatan boleh mempunyai terma dan syarat yang dikenakan berkaitan kebolehan anda untuk menggunakan dan berinteraksi dengan kedai dalam talian atau tempat pemasaran tersebut, di mana terma dan syarat itu boleh didapati di laman web untuk kedai dalam talian atau tempat pemasaran berkenaan. Di samping itu, mungkin ada terma dan syarat yang terpakai bagi Ganjaran tertentu, produk atau perkhidmatan yang disediakan di atau melalui kedai dalam talian atau tempat pemasaran tertentu. Terma dan syarat ini boleh didapati melalui, di, atau berkaitan dengan kedai dalam talian atau tempat pemasaran. Sila baca terma dan syarat dengan teliti.